ارتقاء نرم افزاری ۳۷۵ ۴۷۵ FIELD) HART COMMUNICATOR)

شما می توانید با ارتقا نرم افزاری دستگاه hart communicator 375,475 امکان اتصال به ترانسمیرترها و دستگاهای جدید را برای خود فراهم نمایید.